Cinema Lliure

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, en endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privadesa té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que us assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació amb els fitxers/tractaments identificats a la present política, concretament a l’apartat Tractaments de dades.

A continuació, s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:

Denominació social: MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L

Domicili: C/Pau Alsina, 2, 08025 Barcelona

CIF.: B 62903885

Telèfon: +34 932 07 08 34

E-mail: info@magoproduction.com

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d’aquests, en endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb les següents aspectes.

Finalitats del tractament

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments vénen recollides a les clàusules informatives incorporades a cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, subscripció a la newsletter).

No obstant això, en general la recollida i el tractament de les dades té com a finalitat:

· El manteniment de la relació contractual establerta entre el titular de les dades i MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L.

· L’execució, el manteniment i la gestió de qualsevols de les relacions que poguessin mantenir MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. i el Titular de les Dades: serveis comercials, laborals, de màrqueting (prospecció i promoció comercials), i de qualsevol altra prestació de serveis que fos sol·licitada a MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. pel Titular de les Dades.

· Disposar de dades de candidats que opten a participar en processos de selecció promoguts a MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L.

· L’enviament d’informació tècnica, operativa, publicitària, promocional, relativa als propis productes de MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L., sempre que hagi prestat el seu consentiment o bé existeixi una relació comercial/contractual prèvia amb la persona jurídica o el professional i es refereixi a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (article 21.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic).

En cap cas seran utilitzats per a altres finalitats diferents d’aquelles per a les quals han estat demanades.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. obté consentiment inequívoc del titular d’aquestes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat als diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en què s’empara MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. és l’execució de la relació contractual establerta, el nostre interès legítim en el desenvolupament del negoci, a el cas de la promoció i la prospecció comercials o el compliment d’una llei que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

Si heu sol·licitat el vostre consentiment per a algun dels tractaments que durem a terme (com és l’enviament d’informació) us informem que podeu retirar-lo en qualsevol moment.

Comunicació de les dades

Les comunicacions de dades de caràcter personal realitzades són:

· WordPress (proveïdor de hosting), amb nom comercial WordPress amb la finalitat de gestionar el servei de hosting o cloud contractat a aquesta empresa. Política de privadesa aquí.

· A Mailrelay (proveïdor d’email màrqueting) a través de la vostra empresa CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies S.L. Podeu consultar la vostra política de privadesa aquí.

Fora dels casos esmentats, MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. no informarà sobre les seves dades personals a cap tercer, llevat que la comunicació tingui com a finalitat el compliment dels fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari o el Titular hagi atorgat el seu consentiment a aquests efectes o quan la cessió estigui autoritzada per alguna llei.

Terminis de conservació

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació .

Dades de navegació

Pel que fa a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades. Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

– Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les vostres pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i el origen de les dades esmentades.

– Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.

– Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els supòsits següents:

         · Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

         · Quan el titular d’aquests retiri el consentiment.

         · Quan l’interessat s’oposi al tractament.

         · Quan s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal.

         · Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació sobre la base del que disposa l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

– Dret d’oposició: dret a oposar-se a un tractament determinat basat en el consentiment de l’interessat.

– Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels supòsits següents:

         · Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar-ne l’exactitud.

         · Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.

         · Quan l’empresa ja no necessiti les dades per a les finalitats per a les quals van ser recollides, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

         · Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.

– Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

         · El tractament estigui basat en el consentiment.

         · El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

– Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.

Els interessats podran exercitar els drets indicats, adreçant-se a MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L., mitjançant escrit remès a la següent adreça: C/Pau Alsina, 2, 08025 Barcelona (Espanya) o a l’adreça de correu info@magoproduction.com, adjuntant en tot cas, fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar-ne la identitat.

MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L.  són les requerides, de conformitat amb el que estableix l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. té implementats els mecanismes suficients per a:

1- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

2- Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

3- Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

4- Autonomitzar i xifrar les dades personals, si escau.