Cinema Lliure

AVÍS LEGAL

Avís legal

Aquest lloc web és de l’empresa MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. L’accés i la navegació a través d’aquest lloc web suposen la seva acceptació prèvia de les condicions que recull aquest document. Us preguem llegiu detingudament les següents Condicions d’Ús i, en cas de no acceptar-les o no estar conforme amb alguna de les mateixes, abandonar aquest lloc web. Així mateix, l’empresa podrà modificar aquestes condicions quan consideri oportú.

a) Sobre la propietat intel·lectual i industrial:

MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L.  és titular o té la cessió de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial contemplats per la Llei de tot el contingut i els elements que apareixen en aquest lloc web. L’empresa és l’única responsable del contingut de la web així com del seu disseny, estructura, disposició o imatge gràfica, per la qual cosa es reserva les accions que legalment li corresponguin contra les persones que poguessin fer-ne imitacions o usos deslleials.

b) Sobre la navegació i els usos permesos:

· MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. permet a l’usuari d’aquest lloc web accedir i visualitzar els seus continguts, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria dels mateixos a la memòria cau, sempre que aquesta reproducció no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió.

· Reproduir els continguts del lloc web de forma permanent a qualsevol tipus de suport informàtic, excepte quan es tracti d’un centre servidor de xarxes o dispositiu equivalent.

· Realitzar còpies impreses dels continguts del Lloc Web, bé obtingui les mateixes durant el procés de visualització o a partir de les còpies per vostè mateix emmagatzemades.

· Les operacions autoritzades podran ser realitzades en l’àmbit privat, i les còpies dels continguts del lloc web legítimament obtingudes només podran ser utilitzades per l’usuari, per a ús estrictament personal.

· Queden especialment prohibides les següents operacions respecte del Lloc Web, els seus continguts i les còpies dels mateixos realitzades per vostè:

· MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. no permet a l’usuari la modificació o transformació dels continguts d’aquest lloc web, inclosa la traducció, adaptació, arranjament, o qualsevol altra transformació, inclosa la correcció d’errors dels programes d’ordinador, dels quals tampoc no es podran fer versions successives ni programes derivats.

· La seva càrrega i/o utilització en qualsevol sistema de xarxa d’ordinadors, encara que l’accés no pugui realitzar-lo simultàniament pels diferents usuaris d’aquesta xarxa.

· Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit de l’ús permès dels continguts del lloc web i, especialment, la incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·lecció o base de dades.

· La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la propietat intel·lectual del lloc web o de qualsevol dels seus continguts.

c) Sobre les responsabilitats:

MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L.  declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis als usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, d’organització o localització de continguts i, en general, que es derivin d’errors o problemes en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el Portal o un programa faciliti als usuaris. Així mateix, informa que en cap cas assumeix la responsabilitat per les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través del lloc web o altres enllaços derivats, ni respondrà per tant, dels eventuals danys i perjudicis que pateixin els usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i diàlegs i, especialment aquelles que es realitzin als clubs o centres d’experts virtuals, per la qual cosa els usuaris han de ser conscients que actuen en tot moment sota la seva pròpia responsabilitat.

Condicions d’ús

· Aquest text té la finalitat d’aportar informació sobre la utilització de les dades que lliurement i voluntàriament faciliteu a través dels llocs web de MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L.

· La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat l’enviament d’informació a través de mitjans electrònics així com la seva participació en activitats interactives. Per la mera visita a un lloc web de MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. vostè no queda obligat a facilitar cap informació personal.

· Les dades que ens pugui facilitar seran incorporades a una base de dades que és propietat i responsabilitat de MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L., empresa amb domicili social al carrer de Pau Alsina, número 2, 08025 Barcelona.

Si ho desitja pot consultar la nostra Política de Privadesa.

MAGO AUDIO VISUAL PRODUCTION, S.L. perseguirà l’incompliment de les anteriors Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda del Lloc Web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin o als seus llicenciants, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercitant totes les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en dret.